Financieel Verslag

Het boekjaar werd conform de begroting afgesloten met een licht positief resultaat van € 28.000. Dankzij de ontvangen steunbijdrage van de Provincie Zeeland vanwege de coronacrisis en de maatregelen die genomen zijn om kosten te besparen, is het boekjaar zonder tekort afgesloten. De liquiditeits- en vermogenspositie zijn per balansdatum gezond.

De totale kosten zijn vergelijkbaar aan die van vorig jaar. Als gevolg van de coronacrisis zijn de opbrengsten uit entreegelden nagenoeg gelijk aan die van 2020. Per saldo werd € 67.000 onttrokken aan bestemmingsfondsen en
-reserves en werd € 95.000 aan de algemene reserve toegevoegd.

De organisatie heeft een gezonde financiële basis, maar blijft in hoge mate afhankelijk van subsidies en fondsbijdragen. De verwachting is dat in 2022 en waarschijnlijk ook in 2023 de begroting onder druk zal komen staan als gevolg van de nasleep van de coronacrisis.

Samenvatting van de jaarrekening 2021:

Lasten

2021 WERKELIJK * €1.000

2021 BEGROOT * €1.000

2020 WERKELIJK *

Personeel

1.584

1.625

1.610

Projecten

238

250

216

Huisvesting

650

680

705

Overige

468

468

429

 

2.940

3.023

2.960

Baten:

2021 WERKELIJK * €1.000

2021 BEGROOT * €1.000

2020 WERKELIJK *

 

2.968

3.022

2.972

Subsidies en bijdragen

2.597

2.642

2.690

Projecten

93

99

30

Entreegelden

93

100

95

Overige

185

181

157

Exploitatiesaldo

28

-1

12

Het financieel verslag is afgeleid van de jaarrekening 2021 met goedkeurende controleverklaring van Rijkse Accountants.