Financieel verslag

2015 was een bijzonder goed jaar voor het Zeeuws Museum. Dankzij de nominatie voor de Museumprijs, het succesvolle Nacht van de Nacht evenement en de marketingacties werden meer bezoekers dan ooit ontvangen. De prestaties voor de provincie Zeeland en gemeente Middelburg konden allemaal worden gerealiseerd en het boekjaar werd afgesloten met een positief saldo. De liquiditeits- en vermogenspositie zijn per balansdatum gezond. Het positieve resultaat wordt met name veroorzaakt door een nabetaling van het UWV van bijna € 90.000.

De kosten zijn lager dan begroot, waarvoor met name twee oorzaken te benoemen zijn. Ten eerste kon een deel van het jaar een vacature niet worden ingevuld en ten tweede zijn de projectlasten lager, omdat een aantal projectonderdelen die begroot waren in 2015 pas worden uitgevoerd in 2016. De hiermee samenhangende projectbaten zullen eveneens verantwoord worden in 2016, waardoor het effect op de totale begroting gering is.

De inkomsten uit subsidies en bijdragen zijn lager dan begroot, doordat de provincie van de toegezegde subsidie naar verwachting circa € 14.000 zal terugvorderen. Reden hiervoor is dat de prestaties voor de provincie met lagere kosten gerealiseerd konden worden. Daarnaast is de begrote bijdrage van de BankGiro Loterij voor de aankoop van collecties van € 50.000 niet opgenomen, door een gewijzigd beleid van de loterij. Het bedrag is gereserveerd voor de herinrichting van de geschiedenispresentatie in 2017.

Het totale resultaat van het boekjaar bedraagt daarmee € 99.975. Per saldo werd € 47.658 onttrokken aan bestemmingsreserves, waardoor € 147.633 kon worden toegevoegd aan de algemene reserve.

Hoewel er rekening wordt gehouden met verdere bezuinigingen door overheden en sterk afnemende inkomsten uit fondsbijdragen en de egalisatierekening subsidies, geven de resultaten van het afgelopen jaar reden tot vertrouwen voor de toekomst. Het komende jaar worden de kansen onderzocht voor verhoging van entreeopbrengsten en andere inkomsten die noodzakelijk zijn voor een sluitende meerjarenbegroting.

Lasten:

2015 WERKELIJK * €1.000

2015 BEGROOT * €1.000

2014 WERKELIJK * €1.000

Projecten

370

535

287

Personeel

1.446

1.490

1.390

Huisvesting

1.183

1.199

1.170

Overige

522

522

584

 

3.521

3.776

3.431

Baten:

2015 WERKELIJK * €1.000

2015 BEGROOT * €1.000

2014 WERKELIJK * €1.000

Subsidies en bijdragen

3.021

3.084

3.016

Projecten

124

293

160

Entreegelden

176

168

154

Overige

300

210

224

 

3.621

3.755

3.554

Exploitatiesaldo

100

21-

123

Het financieel verslag is afgeleid van de jaarrekening 2015 met goedkeurende controleverklaring van Deloitte.