Cultureel Ondernemerschap

De museumorganisatie zet zich op een (financieel) duurzame wijze in om de culturele missie te realiseren. Dit gaat samen met het optimaliseren van de eigen inkomsten en de bereidheid om risico's te nemen om de doelstellingen te realiseren. Van belang hierbij is dat meetbare doelen op artistiek, maatschappelijk en financieel gebied worden benoemd en prestaties gemeten en geëvalueerd.

ORGANISATIE

Het Zeeuws Museum heeft een organisatiestructuur met een directeur-bestuurder en Raad van Toezicht. Op grond van onderzoek uit 2015 is sinds dit jaar de organisatiestructuur ingericht met vier zelfsturende teams naast het managementteam. Deze reorganisatie heeft geleid tot verbeterde communicatie, meer zelfsturing en een optimistische toekomstvisie binnen de teams en tussen de teams onderling.

De nieuwe huisstijl door vormgever Hans Gremmen: toegangskaarten en advertentie met foto's van Jaap Scheeren


De nieuwe huisstijl door vormgever Hans Gremmen: toegangskaarten en advertentie met foto's van Jaap Scheeren

In de zomer van 2016 heeft het museum een nieuwe grafische huisstijl gelanceerd, gemaakt door vormgever Hans Gremmen. Gremmen heeft hiervoor de bestaande, 12 jaar oude huisstijl als vertrekpunt genomen. De nieuwe huisstijl is hedendaags en fris. Hoogtepunt van de lancering is het nieuwe iconisch beeldmerk; een Zeeuws Museum waarvan de kleding opgebouwd is uit collectiestukken. De fotografie hierbij wordt verzorgd door Koen Hauser en de styling door Maarten Spruyt. Ook de huisstijl voor jeugdprogrammering is aangepast. Hiervoor heeft ontwerper Robin Stam een extra laag ontworpen, bestaande uit kleurrijke iconen en silhouetten van collectiestukken, die over de huisstijl van Gremmen heen gelegd wordt.

ZEEUWS MUSEUM ZAKELIJK

Het netwerk Zeeuws Museum Zakelijk is een community van maatschappelijk betrokken ondernemers, die geïnteresseerd zijn in de Zeeuwse cultuur. Het netwerk heeft als doelstelling financieel bij te dragen aan activiteiten van het Zeeuws Museum. Het netwerk telde eind 2016 zeventien leden. In januari werd een netwerkbijeenkomst georganiseerd in het kader van de tentoonstelling Sign of the Times.
In 2017 zullen de mogelijkheden tot uitbreiding van dit netwerk worden onderzocht in het door het Ministerie van OC&W gesubsidieerde programma Wijzer Werven.

De nieuwe huisstijl voor ZM junioren door vormgever Robin Stam


De nieuwe huisstijl voor ZM junioren door vormgever Robin Stam

RAAD VAN TOEZICHT

Het Zeeuws Museum wordt geëxploiteerd door de Zeeuwse Museumstichting. Deze stichting wordt bestuurd door directeur/bestuurder Marjan Ruiter. De toezichthoudende taken worden vervuld door de Raad van Toezicht. Bestuur en toezicht verhouden zich zoveel mogelijk tot elkaar conform het Raad-van-Toezicht-model, zoals dat is beschreven in de Governance Code Cultuur uit 2013.
Deze Code wordt door de Raad van Toezicht als richtlijn gebruikt bij het evalueren van zijn werkzaamheden en de samenwerking tussen directeur en toezichthouder. De in de code beschreven principes en best practices worden toegepast.

In de praktijk betekent dit dat de directeur/bestuurder verantwoordelijk is voor het reilen en zeilen van het museum. De Raad van Toezicht stelt de begroting en de jaarrekening vast en ziet toe op de wijze waarop de directeur/bestuurder gestalte geeft aan het realiseren van de doelstellingen van het museum. De directeur/bestuurder wordt benoemd en eventueel ontslagen door de Raad van Toezicht. Benoeming van de leden van de Raad van Toezicht vindt plaats door Gedeputeerde Staten van Zeeland, op voordracht van de zittende Raad, gehoord de bestuurder.

Dit jaar vergadert de Raad van Toezicht vier keer. Bovendien komt de Raad eenmaal bijeen om met de directeur/bestuurder op informele wijze te klankborden over uiteenlopende onderwerpen. De Raad wordt door de bestuurder/directeur regelmatig geïnformeerd over de gang van zaken in het museum. De Raad bespreekt met de directie de plannen die het museum ontwikkelt op inhoudelijk en financieel gebied. Regelmatig wordt een beroep gedaan op de expertise van de individuele raadsleden.

De Raad van Toezicht kent één commissie: de auditcommissie. De auditcommissie komt jaarlijks ongeveer twee maal bijeen.
De voorzitter plus een lid voert jaarlijks een functioneringsgesprek met de directeur/bestuurder en doet, indien daartoe aanleiding is, voorstellen aan de Raad inzake de honorering van de directeur.

De Raad van Toezicht van het Zeeuws Museum bestaat uit zes leden inclusief de voorzitter. Bij het opstellen van een voordracht voor een nieuw lid gaat de Raad uit van een profielschets waarin de meest gewenste deskundigheden en andere kwalificaties zijn opgenomen.

SAMENSTELLING RAAD VAN TOEZICHT IN 2016:

Jolanda van Koeveringe - voorzitter (aftredend per 31-12-2016)
Advocaat/partner Justion Advocaten
Nevenfuncties:

 • Lid Raad van Toezicht Orde van Advocaten in het arrondissement Middelburg
 • Bestuurslid Stichting Zeeuwse Meesters
 • Lid Raad van Toezicht Stichting Zeeland Sport & Leisure

Mirjam van Zuilen - vicevoorzitter (aantredend als voorzitter per 01-01-2017)
Directeur Corporate Communicatie & Public Affairs DELTA N.V.
Nevenfuncties:

 • Lid Raad van Toezicht Kinderopvang Zeeuws Vlaanderen
 • Lid Raad van Toezicht/audit committee ZB| Planbureau en Bibliotheek van Zeeland
 • Lid werkveld commissie Avans deeltijdopleiding Communicatie
 • Lid Raad van Toezicht Stichting Zeeland Sport & Leisure

Coen van der Wel - lid (financiële commissie)
CFO Roompot Group

Bob Crezee - lid (financiële commissie)
Senior docent Management en studentendecaan, Reinwardt Academie
Nevenfuncties:

 • Lid Adviescommissie Museumregister
 • Vertrouwenspersoon Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten
 • Voorzitter bestuur stichting Lokaal Erfgoed (Alkmaar)

Carin Reinders - lid
Directeur-bestuurder CODA, Apeldoorn
Nevenfuncties:

 • Voorzitter Raad van Toezicht Mode met een Missie, Arnhem
 • Voorzitter adviescommissie Kunst & Cultuur, Provincie Drenthe
 • Voorzitter Stichting Projectkoren Zutphen

Francien Petiet - lid
Beleidsmedewerker Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek
Nevenfuncties:

 • Lid van de Raad van Toezicht van Stichting Cultureel Erfgoed Zeeland
 • Redactielid en secretaris van de Commissie tot de Redactie van Archief en Werken van het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen
 • Lid van de Hurgronje-onderzoeksgroep van prof. dr. Arjan van Dixhoorn

Arjen Meeuwsen - lid
Adviseur planning & control Programmadirectie Hoogwaterbeschermingsprogramma
Nevenfuncties:

 • Buurtbemiddelaar Stichting Welzijn Middelburg.
 • Eigenaar Meeuwsen Mediation

De nieuwe huisstijl door vormgever Hans Gremmen: sticker en kaart


De nieuwe huisstijl door vormgever Hans Gremmen: sticker en kaart

MEDEWERKERS

 • Mike van den Berge – suppoost
 • Joëlle Bouwense – suppoost
 • Leroy de Bruijn – suppoost
 • Hilde Hopmans (m.i.v. september 2016) – medewerker educatie
 • Marcel de Dreu – suppoost
 • Marijke Gunter – medewerker P&O (gedetacheerd vanuit SCEZ)
 • Dineke Joziasse – secretaresse
 • Ina Kole – medewerker registratie
 • Raymond van Kralingen – suppoost
 • Yvette Lardinois – marketing en communicatie
 • Ron Leeuwenburg – depotbeheerder/technisch medewerker collectie
 • Karina Leijnse – collectiebeheerder/ tentoonstellingsmaker
 • Mieke Maris – administratief medewerker
 • Nathalie van Ooijen – office manager /(project)-secretaresse
 • Cindy van Oorschot – secretaresse
 • Maaike Ritsema – marketing en communicatie
 • Marleen Rozenbrand – educatie
 • Marjan Ruiter – directeur
 • Caroline van Santen – conservator
 • Henk Scheffer – gebouwbeheer (gedetacheerd vanuit Koch Adviesgroep)
 • Saskia Smit (t/m oktober 2016) – projectcoördinator geschiedenis
 • Lieke Snellen (m.i.v. april 2016) – projectcoördinator
 • Wendy Steunebrink – financiële administratie
 • Claudia Urru – hoofd bedrijfsvoering
 • Anne Vader – ondersteuning educatie, marketing en communicatie
 • Romeo Vermuë – suppoost
 • Ivo van Werkhoven – tentoonstellingsmaker
 • Dorine Zelders – educatie
 • Els van Zweeden – floormanager

TIJDELIJKE MEDEWERKERS (FREELANCE)

 • Jessica van Dierendonck – markten en beurzen
 • Perry van Loon – activiteiten
 • Nanda Runge – collectie
 • Jenny Schroevers – activiteiten
 • Joy Schroevers – activiteiten
 • Ellen Verhofstad – sponsoring

RONDLEIDERS/ MUSEUMDOCENTEN

 • Jessica van Dierendonck
 • Joop Dijkstra
 • Ad van der Jagt
 • Karin Kappert
 • Eva Langerak
 • Ada Lilipaly
 • Maria de Milliano
 • Evelijn Schaalje
 • Johanna Schroevers
 • Andrien Smeels

VRIJWILLIGERS

 • Ina van Asperen
 • Jan Piet Bekker
 • Wilma Bielok
 • Marja Boland
 • Gery Boneschansker
 • Anita Bornkamp
 • Mark Bosselaers
 • Corrie Bouwens
 • Loes van Boven
 • Monique Brassé
 • Linda van Dijke
 • Joke Dissel
 • Ida Doorenweerd
 • Mia Elmont
 • Aagje Feldbrugge
 • Marianne Gossije
 • Wietske Habets
 • Gerard Heerebout
 • Katie Heyning
 • Ria D’Hont
 • Cora Jebbink
 • Karel Jan Kerckhaert
 • Marijke Kieboom
 • Rinie Kloosterman
 • Ria Kruse
 • Hester Loeff
 • Kerstin Martens
 • Freddy van Nieulande
 • Herman Nijhuis
 • Caroline Pijnenburg
 • Riet Plantefeber
 • Ineke Raas
 • Corry Rasenberg
 • Janet van Renterghem
 • Annie Schuringa
 • Coby Severiens
 • Elsa Westland
 • Miranda Wille
 • Nina Wille

STAGIAIRS

 • Romy van Voren