Financieel verslag

In 2016 konden dankzij de bijdragen van derden diverse projecten in het museum worden gerealiseerd. Met het programma Zeeuws Museum op locatie waren wij daarnaast aanwezig op scholen, markten en beurzen. Vanwege deze programmering op locatie en de diverse marketingacties kon ook in 2016 een groei van de bezoekcijfers worden gerealiseerd.

Het boekjaar werd afgesloten met een tekort van € 41.723. In de begroting was rekening gehouden met een tekort van € 84.239, maar door een aantal meevallers en besparingen kon het tekort worden beperkt. De liquiditeits- en vermogenspositie zijn per balansdatum gezond.

De kosten zijn lager dan begroot, met name door lagere projectlasten als gevolg van het later starten van de herinrichting van de geschiedeniszalen en presentatie van Dit is Zeeland. De kosten zijn hierdoor verschoven naar 2017. De hiermee samenhangende projectbaten zullen eveneens verantwoord worden in 2017. De huisvestingslasten zijn hoger dan begroot door een extra dotatie aan de voorziening onderhoud in verband met de hierboven genoemde herinrichting. Deze kosten worden gedekt door een bijdrage van de BankGiro Loterij. Hierdoor zijn de gevolgen voor de totale begroting gering.

De inkomsten uit subsidies en bijdragen zijn lager dan begroot, met name als gevolg van de bovengenoemde verschuiving van de projectinkomsten naar 2017. Daarnaast zijn inkomsten uit entreegelden in 2016 lager dan begroot door een lagere gemiddelde entreeprijs per bezoeker. Per saldo werd € 28.260 onttrokken aan bestemmingsreserves en € 13.463 aan de algemene reserve.

Hoewel er rekening wordt gehouden met verdere bezuinigingen door overheden en sterk afnemende inkomsten uit fondsbijdragen en de egalisatierekening subsidies, geven de resultaten van het afgelopen jaar reden tot vertrouwen voor de toekomst. Met het traject Wijzer Werven worden de kansen onderzocht voor verhoging van entreeopbrengsten en andere inkomsten die noodzakelijk zijn voor een sluitende meerjarenbegroting.

Lasten:

2016 WERKELIJK * €1.000

2016 BEGROOT * €1.000

2015 WERKELIJK * €1.000

Personeel

1.573

1.572

1.446

Projecten

432

644

370

Huisvesting

1.312

1.279

1.183

Overige

552

552

584

 

3.869

4.070

3.521

Baten:

2016 WERKELIJK * €1.000

2016 BEGROOT * €1.000

2015 WERKELIJK * €1.000

Subsidies en bigdragen

3.153

3.121

3.021

Projecten

287

488

124

Entreegelden

165

171

176

Overige

223

206

300

 

3.828

3.986

3.621

Exploitatiesaldo

41-

84-

100

Het financieel verslag is afgeleid van de jaarrekening 2016 met goedkeurende controleverklaring van Deloitte.