Financieel Verslag

Dankzij een stijging van de opbrengst uit entreegelden en hogere overige opbrengsten kon het boekjaar worden afgesloten met een licht positief resultaat van € 34.000. De liquiditeits- en vermogenspositie zijn per balansdatum gezond.

De kosten zijn lager dan vorig jaar, voornamelijk veroorzaakt door de realisatie van de presentatie Dit is Zeeland in 2017. De opbrengsten uit de entreegelden zijn hoger dan begroot. Dit komt door een hoger bezoekersaantal dan verwacht en een hogere gemiddelde opbrengst per bezoeker.

Per saldo werd € 618 onttrokken aan bestemmingsfondsen en -reserves. Een bedrag van € 34.189 kon aan de algemene reserve worden toegevoegd.

De organisatie heeft een gezonde basis, maar blijft in hoge mate afhankelijk van subsidies en fondsbijdragen. De komende jaren zal worden ingezet op een lichte stijging van de overige inkomsten, die noodzakelijk zijn voor een sluitende meerjarenbegroting op de langere termijn.

Lasten:

2018 Werkelijk * €1.000

2018 BEGROOT * €1.000

2017 WERKELIJK * €1.000

Personeel

1.616

1.626

1.561

Projecten

218

224

812

Huisvesting

1.272

1.274

1.369

Overige

468

460

4.295

 

3.574

3.584

4.295

Baten:

2018 WERKELIJK * €1.000

2018 BEGROOT * €1.000

2017 WERKELIJK * €1.000

Subsidies en bijdragen

3.121

3.121

3.229

Projecten

58

71

659

Entreegelden

227

236

196

Overige

202

180

227

 

3.608

3.608

4.311

Exploitatiesaldo

35

24

16

Het financieel verslag is afgeleid van de jaarrekening 2018 met goedkeurende controleverklaring van Rijkse Accountants.