Cultureel Ondernemerschap

Het museum vormt een betekenisvol onderdeel van een toekomstbestendige culturele infrastructuur die in belangrijke mate bijdraagt aan het vestigingsklimaat, de economische bestedingen, de toeristische aantrekkingskracht en de leefbaarheid van Zeeland.

ORGANISATIE

Als gevolg van de coronacrisis werden wij het afgelopen jaar diverse malen voor voldongen feiten gesteld die ons razendsnel tot actie dwongen. Als eerste was er de omgang met de risico’s van het virus voor de medewerkers en de bezoekers. Kort daarna volgde de eerste algehele sluiting. Het opgerichte crisisteam leerde om sneller dan ooit te schakelen en besluiten te nemen. De platte organisatie met zelforganiserende teams wierp direct vruchten af. Hierdoor konden alle taken rond de sluiting in elk team snel en efficiënt worden afgehandeld. Dit gold ook voor de omschakeling naar thuiswerken voor de kantoormedewerkers.

Dankzij de pas geïmplementeerde digitale financiële administratie en de grote bereidheid van de collega’s om te leren werken en vergaderen op afstand kon een groot deel van de werkzaamheden snel weer opgepakt worden en bleek er verrassend veel mogelijk. Naarmate de sluiting langer duurde bleek het voor veel collega’s en met name voor de kring van vrijwilligers en rondleiders steeds zwaarder om het werken in het museum en het contact met elkaar en onze bezoekers te missen. Ook was het zwaar om projecten waar al lange tijd naar werd uitgekeken en ook de activiteiten van Nooit meer Werken, te moeten uitstellen of aan te passen. De aandacht van het crisisteam verschoof van faciliteren en organiseren naar zorg dragen voor hun welzijn.

QR-code voor Boek uw Bezoek


QR-code voor Boek uw Bezoek

De aankondiging van de heropening in juni zorgde ervoor dat het ticketing en reserveringssyteem op de website versneld werd geïmplementeerd. Ook werden in hoog tempo allerlei aanpassingen in het museum gerealiseerd. Onder andere een systeem met tijdsloten, een fijne nieuwe routing en bewegwijzering, online zaalteksten en een kassaloket en toiletten op het plein het Abdijplein waren het resultaat. Zo kon het museum binnen het protocol voor een veilig museumbezoek worden geopend.

Met een zucht van verlichting kon de deur van het museum weer geopend worden en wende het team publieksontvangst en veiligheid aan de nieuwe situatie. Het letten op een nieuw soort veiligheid, dat deels ook botste met de gastvrijheid die het team zo graag biedt, was lastig. Het was fijn te merken dat ondanks de beperkingen van het verplicht reserveren, de vaste route, het toilet buiten het gebouw en later het mondkapje, het publiek ons toch weer wist te vinden en wij veel complimenten ontvingen over de aanpassingen die wij hadden gedaan. Dat in het najaar het museum opnieuw moest sluiten was dan ook een flinke tegenvaller.

Gelukkig waren er in deze fase inmiddels online diverse activiteiten gestart, waaronder het museumbezoek met de robot en ZM tekenen. Ook werden manieren gevonden om het creatieve proces te laten voortgaan voor de toekomstige projecten. De crisis was een stimulans om op een andere manier naar de werkzaamheden te kijken.

Zeeuws Museum Zakelijk
Het netwerk Zeeuws Museum Zakelijk is een community van maatschappelijk betrokken ondernemers, die geïnteresseerd zijn in de Zeeuwse cultuur. Het netwerk heeft als doelstelling financieel bij te dragen aan activiteiten van het Zeeuws Museum en het vergroten van draagvlak voor het museum in Zeeland. Het netwerk telt eind 2020 zeventien leden. Zeeuws Museum Zakelijk maakt de doorlopende leerlijn voor het basisonderwijs ZM in de school mede mogelijk. De jaarlijkse inspiratiebijeenkomst vindt plaats in de vorm van een zeer plezierige Abdijwandeling.

ZM OP LOCATIE

Het Zeeuws Museum verbindt ook buiten de muren van het fysieke museum graag nieuwe generaties met het erfgoed van Zeeland. Zij doet dit normaal gesproken door presentaties op locatie en een actief programma van informatievoorziening op regionale en nationale evenementen. De COVID-19 pandemie zorgt dit jaar voor een afgelasting van alle zomermarkten en festivals. Ook de deelname op locatie aan de Dutch Design Week is niet mogelijk. De DDW organiseert een experimentele online manifestatie, waaraan ook het Zeeuws Museum deelneemt.

Een tranentrekkertje voor de deur met Sinterklaas


Een tranentrekkertje voor de deur met Sinterklaas

RAAD VAN TOEZICHT

Het Zeeuws Museum wordt geëxploiteerd door de Zeeuwse Museumstichting. Deze stichting wordt bestuurd door directeur/bestuurder Marjan Ruiter. De toezichthoudende taken worden vervuld door de Raad van Toezicht. Bestuur en toezicht verhouden zich zoveel mogelijk tot elkaar conform het Raad-van-Toezicht-model, zoals dat is beschreven in de Governance Code Cultuur uit 2019.
Deze Code wordt door de Raad van Toezicht als richtlijn gebruikt bij het evalueren van zijn werkzaamheden en de samenwerking tussen directeur en toezichthouder. De in de Code beschreven principes en best practices worden toegepast.

In de praktijk betekent dit dat de directeur/bestuurder verantwoordelijk is voor het reilen en zeilen van het museum. De Raad van Toezicht stelt de begroting en de jaarrekening vast en ziet toe op de wijze waarop de directeur/bestuurder gestalte geeft aan het realiseren van de doelstellingen van het museum. De directeur/bestuurder wordt benoemd door de Raad van Toezicht. Benoeming van de leden van de Raad van Toezicht vindt plaats door Gedeputeerde Staten van Zeeland, op voordracht van de zittende Raad en met inspraak van de bestuurder.

Dit jaar vergadert de Raad van Toezicht vier keer. Bovendien heeft één klankbordsessie plaatsgevonden en zijn er meerdere informele overleggen geweest tussen de Raad en de directeur/bestuurder over uiteenlopende onderwerpen. Vanzelfsprekend is daarbij veel aandacht geweest voor de sluiting van het Zeeuws Museum vanwege de maatregelen die zijn genomen ter bestrijding van het COVID-19 virus en de gevolgen daarvan voor de museumorganisatie en haar medewerkers. 
De Raad wordt door de bestuurder/directeur regelmatig geïnformeerd over de gang van zaken in het museum. De Raad bespreekt met de directie de plannen die het museum ontwikkelt op inhoudelijk en financieel gebied. Regelmatig wordt een beroep gedaan op de expertise van individuele raadsleden.

De Raad van Toezicht kent één commissie: de auditcommissie. Deze financiële commissie komt jaarlijks twee tot drie maal bijeen.
De voorzitter van de Raad van Toezicht plus een lid voeren jaarlijks een functioneringsgesprek met de directeur/bestuurder en doen, indien daartoe aanleiding is, voorstellen aan de Raad inzake de honorering van de directeur.

De Raad van Toezicht van het Zeeuws Museum bestaat uit vijf leden inclusief de voorzitter. In 2020 hebben geen wijzigingen in de samenstelling van de raad plaatsgevonden. De leden van de Raad van Toezicht ontvangen geen bezoldiging voor hun werkzaamheden.

Marjan Ruiter – Directeur/Bestuurder
Nevenfunctie:

 • lid Ethische Codecommissie voor musea

Samenstelling Raad van Toezicht in 2020:

Mirjam van Zuilen - voorzitter
Hoofd Marketing & Communicatie ADRZ (Admiraal De Ruyter Ziekenhuis)
Nevenfuncties:

 • Voorzitter Raad van Commissarissen Rabobank Walcheren/Noord Beveland
 • Lid Raad van Toezicht Kinderopvang Zeeuws Vlaanderen
 • Lid Raad van Toezicht ZB| Planbureau en Bibliotheek van Zeeland
 • Eigenaar Van Zuilen CoCo

Arjen Meeuwsen - vicevoorzitter
Bedrijfscontactfunctionaris gemeente Reimerswaal
Nevenfunctie:

 • Eigenaar Meeuwsen Mediation

Bob Crezee - lid (financiële commissie)
Partner Quiosq Heritage Projects, Leiden
Nevenfuncties:

 • Lid Raad van Toezicht Stichting Hart, Haarlem
 • Vicevoorzitter bestuur Zandvoorts Museum

Francien Petiet - lid
Senior policy advisor/project manager, University College Roosevelt
Nevenfuncties:

 • Lid van de Raad van Toezicht van Erfgoed Zeeland
 • Lid van de Hurgronje-onderzoeksgroep van prof. dr. Arjan van Dixhoorn

Kees Verheijen - lid (financiële commissie)
Directeur dienst Financiën, Inkoop en Projecten, Scalda

Beeldschermfragment tijdens de online rondleiding voor personeel door de Jan de Prentenknipper presentatie


Beeldschermfragment tijdens de online rondleiding voor personeel door de Jan de Prentenknipper presentatie

MEDEWERKERS

 • Mike van den Berge - medewerker Publieksontvangst en Veiligheid
 • Saskia Bieleveld - secretaresse
 • Leroy de Bruijn - depotbeheerder/technisch medewerker collectie
 • Marcel de Dreu - medewerker Publieksontvangst en Veiligheid
 • Saban Eren - medewerker Publieksontvangst en Veiligheid (gedetacheerd via DeltaSafe Security)
 • Marijke Gunter - medewerker P&O (gedetacheerd vanuit Erfgoed Zeeland)
 • André Hoogenboom - medewerker ontvangst en kassa
 • Nienke Jelles - medewerker registratie
 • Saskia Kluyfhout - projectcoördinator
 • Ina Kole - medewerker registratie
 • Raymond van Kralingen - medewerker Publieksontvangst en Veiligheid
 • Yvette Lardinois - medewerker marketing en communicatie
 • Ron Leeuwenburg - depotbeheerder/technisch medewerker collectie
 • Karina Leijnse - collectiebeheerder/ tentoonstellingsmaker
 • Chantell de Nooijer - medewerker ontvangst en kassa
 • Nathalie van Ooijen - office manager /(project)-secretaresse
 • Cindy van Oorschot - secretaresse
 • Maaike Ritsema - medewerker marketing en communicatie
 • Marjan Ruiter - directeur
 • Caroline van Santen - conservator
 • Wendy Steunebrink - financiële administratie
 • Lucinda Timmermans - junior conservator zilver (m.i.v. november)
 • Claudia Urru - hoofd bedrijfsvoering
 • Romeo Vermuë - medewerker Publieksontvangst en Veiligheid
 • Ivo van Werkhoven - tentoonstellingsmaker
 • Robert Wielemaker - medewerker online communicatie & evenementen
 • Kevin de Wilde  - medewerker Publieksontvangst en Veiligheid
 • Dorine Zelders - medewerker educatie
 • Els van Zweeden - floormanager

VRIJWILLIGERS

 • Ina van Asperen
 • Jan Piet Bekker
 • Wilma Bielok
 • Marja Boland
 • Gery Boneschansker
 • Anita Bornkamp
 • Mark Bosselaers
 • Corrie Bouwens
 • Joke Davidse
 • Linda van Dijke
 • Joke Dissel
 • Ida Doorenweerd
 • Carry Duyser
 • Aagje Feldbrugge
 • Marianne Gossije
 • Ria Goud
 • Gerard Heerebout
 • Katie Heyning
 • Ria D’Hont
 • Cora Jebbink
 • Karel Jan Kerckhaert
 • Marijke Kieboom
 • Christina Kleij
 • Ria Kruse
 • Henriëtte le Cointre
 • Riky Lievendag
 • Hester Loeff
 • Kerstin Martens
 • Loes Müller
 • Edith Mutsaerts
 • Freddy van Nieulande
 • Herman Nijhuis
 • Toos Oskam
 • Caroline Pijnenburg
 • Riet Plantefeber
 • Ineke Raas
 • Corry Rasenberg
 • Janet van Renterghem
 • Rien Sanderse
 • Coby Schroevers
 • Coby Severiens
 • Nini Wille

STAGIAIRE

 • Susan IJssel