Financieel Verslag

Het boekjaar werd conform de begroting afgesloten met een licht positief resultaat van € 12.000. Dankzij de ontvangen steunbijdragen vanwege de coronacrisis van de Provincie Zeeland en het Kickstart Cultuurfonds en de maatregelen die genomen zijn om kosten te besparen, is het boekjaar zonder tekort afgesloten. De liquiditeits- en vermogenspositie zijn per balansdatum gezond. Een kanttekening hierbij is dat een deel van de besparingen doorgeschoven kosten betreft. Deze uitgaven zijn uitgesteld en zullen de komende jaren alsnog worden gedaan.

De kosten zijn lager dan vorig jaar, doordat de huur met ruim € 600.000 is verlaagd. De hoogte van de huur is op verzoek van het museum getoetst en er werd vastgesteld dat de huur niet marktconform was. De subsidie van de provincie Zeeland is met hetzelfde bedrag verlaagd.

Als gevolg van de coronacrisis zijn de opbrengsten uit entreegelden
€ 154.000 lager dan in 2019.
Per saldo werd € 12.000 onttrokken aan bestemmingsfondsen en -reserves en werd € 24.000 aan de algemene reserve toegevoegd.

De organisatie heeft een gezonde financiële basis, maar blijft in hoge mate afhankelijk van subsidies en fondsbijdragen. De verwachting is dat in 2021 en waarschijnlijk ook in 2022 de begroting onder druk zal staan als gevolg van de coronacrisis.

Lasten:

2020 WERKELIJK * €1.000

2020 BEGROOT * €1.000

2019 WERKELIJK * €1.000

Personeel

1.610

1.620

1.613

Projecten

216

214

367

Huisvesting

705

695

1.343

Overige

429

403

507

 

2.960

2.932

3.830

Baten:

2020 WERKELIJK * €1.000

2020 WERKELIJK * €1.000

2019 WERKELIJK * €1.000

Subsidies en bijdragen

2.690

2.691

3.159

Projecten

30

30

210

Entreegelden

95

92

249

Overige

157

155

237

 

2.972

2.968

3.855

Exploitatiesaldo

12

36

25

Het financieel verslag is afgeleid van de jaarrekening 2020 met goedkeurende controleverklaring van Rijkse Accountants.