Financieel jaarverslag

Het boekjaar kon dankzij een aantal incidentele positieve effecten worden afgesloten met een positief resultaat van € 153.734. Dit betrof met name de nabetaling ter compensatie van de coronaschade in 2022 van € 93.585 en de vrijval van de voorziening persoonlijk ontwikkelbudget van € 48.000. Het resultaat werd daarnaast beïnvloed doordat diverse (onderhouds-) projecten moesten worden uitgesteld. Vanuit de nabetaling en het budget dat vrijviel door het uitgestelde onderhoud is een bestemmingsreserve gevormd om de achterstanden uit de coronaperiode de komende jaren te kunnen inhalen.

De liquiditeits- en vermogenspositie zijn per balansdatum gezond. Per saldo werd € 182.228 toegevoegd aan de bestemmingsreserves en € 28.494 onttrokken aan het eigen vermogen.

Samenvatting van de jaarrekening 2022

lasten

2022 WERKELIJK

* €1.000

2022 begroot

*€1.000

2021 WERKELIJK

* €1.000

Personeel

1.735

1.733

1.584

Projecten

247

248

238

Huisvesting

689

690

650

Overige

452

453

468

Totaal

3.123

3.124

2.940

baten

2022 WERKELIJK

* €1.000

2022 begroot

*€1.000

2021 WERKELIJK

* €1.000

Subsidies en bijdragen

2.679

2.680

2.597

Projecten

90

88

93

Entreegelden

245

255

93

Overige

452

453

468

Totaal

2.968

3.022

2.968

Exploitatiesaldo

154

156

28

Het financieel verslag is afgeleid van de jaarrekening 2022 met goedkeurende controleverklaring van Rijkse Accountants.