Financieel verslag

Het boekjaar werd afgesloten met een negatief resultaat van € 33.227. Het tekort wordt onder andere veroorzaakt door het achterblijven van de indexering van de subsidies van de provincie en gemeente. De indexering blijft al meerdere jaren achter bij de loon- en prijsontwikkeling. Daarnaast is een eenmalige dotatie aan de voorziening voor persoonlijk ontwikkelbudget een factor hierbij. Zowel de opbrengsten als de kosten zijn in 2023 hoger dan in 2022 door de hogere bezoekersstroom als gevolg van de tentoonstellingen van De Vaandeldrager en De omgekeerde wereld van Adriaen van de Venne. De baten uit subsidies zijn hoger dan in 2022 door twee incidentele bijdragen vanuit de Provincie. Het tekort is lager dan begroot als gevolg van een stelselwijziging. Hierdoor is de dotatie aan de onderhoudsvoorziening lager dan begroot.

links: Reclame De omgekeerde wereld van Adriaen van de Venne Middelburg Winterstad


links: Reclame De omgekeerde wereld van Adriaen van de Venne Middelburg Winterstad
rechts: Tegeltje Storytiles Vaandeldrager op Wandtapijt Zeeuws Museum ZM Shop

De liquiditeits- en vermogenspositie zijn per balansdatum gezond. Per saldo werd €16.961 onttrokken aan de bestemmingsreserves en €16.266 onttrokken aan eigen vermogen.

De organisatie heeft een gezonde financiële basis, maar blijft in hoge mate afhankelijk van subsidies- en fondsbijdragen.

Samenvatting van de jaarrekening 2023

lasten

2023 werkelijk

*€ 1.000

2023 begroot

*€ 1.000

2022 werkelijk

*€ 1.000

Projecten

756

815

247

Personeel

2.121

2.111

1.734

Huisvesting

652

742

690

Overige

426

412

452

Totaal

3.955

4.080

3.123

baten

2023 werkelijk

*€ 1.000

2023 begroot

*€ 1.000

2022 werkelijk

*€ 1.000

Subsidies en bijdragen

2.911

2.911

2.679

Projecten

523

582

90

Entreegelden

323

326

245

Overige

165

133

264

Totaal

3.922

3.952

3.278

Exploitatiesaldo

-33

-128

154

Het financieel verslag is afgeleid van de jaarrekening 2023 met goedkeurende controleverklaring van Moore DRV.