Organisatie

Het Zeeuws Museum is een compacte organisatie. De vaste formatie bestaat uit 24 personen (circa achttien fte) met daarnaast twee projectgebonden medewerkers (deeltijd). Verder dragen circa 50 vrijwilligers vrijwel dagelijks bij aan activiteiten in en om het museum. Dit varieert van werk aan de collectie tot bezoekbegeleiding in de Werkplaats en het museum. De flexibele schil van het museum bestaat uit museumdocenten, technische ondersteuning en tentoonstellingsbouwers.

Drie codes

Het Zeeuws Museum onderschrijft als organisatie drie codes, die op hun beurt adviseren en richtlijnen geven voor goed bestuur en toezicht, een professionele gedragscode bieden ten aanzien van arbeidsmarkt gerelateerde zaken en er op toezien dat de culturele en creatieve industrie meer inclusief wordt. Deze codes zijn: Governance Code Cultuur, Fair Practice Code en Code Diversiteit & Inclusie.

Governance Code Cultuur

De Governance Code Cultuur 2019 biedt een standaard voor goed bestuur en toezicht en is bedoeld om bewustwording en kritische reflectie door bestuur en toezicht in de culturele sector te stimuleren. Deze code levert handvatten voor het handelen van bestuur en toezicht in diverse situaties, en bevat acht algemeen geldende principes.

Principe 1
De organisatie realiseert haar maatschappelijke doelstelling door culturele waarde te creëren, over te dragen en/of te bewaren.
Het Zeeuws Museum zet kunst en erfgoed in voor een veerkrachtige samenleving waarin iedereen er toe doet. Onze missie realiseren wij via de volgende vier routes:

ZM VERWELKOMT
Iedereen mag meedoen.

ZM ONTMOET
Het ZM brengt mensen van verschillende achtergronden en generaties samen waarbij de collectie wordt ingezet als startpunt van de ontmoeting. Je komt zo in aanraking met andere perspectieven. Dat verruimt je blik en maakt je weerbaarder in een snel veranderende wereld.

ZM DAAGT UIT
Kunst en verbeelding kunnen helpen bij het zoeken naar een nieuwe gemeenschappelijke toekomst. Het ZM gebruikt daarvoor de collectie als inspiratiebron en zet de kennis, de technieken en verhalen achter de collectie in voor nieuwe ideeën en toepassingen.

ZM BRENGT TOT BLOEI
Je kunt het ZM inzetten als een hulpmiddel om je geest lenig te houden en je dagelijks leven te verrijken.

Voorbeelden die passen bij de verschillende routes zijn de bannerworkshops zoals georganiseerd bij de tentoonstelling protest, processie, parade, de samenwerking met het Pennywafelhuis in het kader van de tentoonstelling Hotchpotch, deelname aan Kunst op recept, de pilot met de afasie rondleiding en het verdiepingsprogramma bij de tentoonstelling De omgekeerde wereld van Adriaen van de Venne.

Principe 2
De organisatie past de principes van de Governance Code Cultuur toe en licht toe hoe zij dat heeft gedaan (‘pas toe én leg uit’). De organisatie volgt de aanbevelingen op en wijkt daar alleen gemotiveerd van af (‘pas toe óf leg uit’).

Het Zeeuws Museum past de principes en aanbevelingen van de Governance Code Cultuur 2019 toe. In 2023 zijn de statuten van de stichting herzien en in lijn gebracht met de Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (WBTR). Tevens is op verzoek van Gedeputeerde Staten de benoemingsrol van Gedeputeerde Staten voor nieuwe leden van de Raad van Toezicht uit de statuten geschreven.

Principe 3
Bestuurders en toezichthouders zijn onafhankelijk en handelen integer. Zij zijn alert op belangenverstrengeling, vermijden ongewenste belangenverstrengeling en gaan op een transparante en zorgvuldige wijze om met tegenstrijdige belangen.

Alle mogelijke nevenfuncties van leden van de Raad van Toezicht en de directie worden in de Raad van Toezicht besproken. Er zijn geen belangenverstrengelingen geconstateerd. Leden van de Raad van Toezicht en hun bedrijven en de directie zullen geen betaalde diensten verrichten voor het museum. Op deze regel zijn geen afwijkingen geconstateerd.

Principe 4
Bestuurders en toezichthouders zijn zich bewust van hun eigen rol en de onderlinge verdeling van taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden en handelen daarnaar.

Vanuit het oogpunt van transparantie staan op de website van het Zeeuws Museum zowel het Reglement voor de Raad van Toezicht als het Directiereglement. Deze zullen in 2024 aangepast worden naar aanleiding van de statutenwijziging.

Samen met de Raad van Toezicht zijn voor de stichting kritische succesindicatoren geformuleerd, onderverdeeld in kerntaken en de basis op orde. De directeur rapporteert hierover bij elke vergadering van de Raad van Toezicht. Dit geldt ook voor de strategische doelstellingen van de organisatie.

Principe 5
Het bestuur is verantwoordelijk voor de algemene en dagelijkse leiding, het functioneren en de resultaten van de organisatie.

De directie stelt in samenspraak met de organisatie een prestatieaanbod op voor zowel de Provincie Zeeland als de Gemeente Middelburg. Hierin worden de activiteiten van de stichting van het komende kalenderjaar beschreven vanuit artistiek, educatief en maatschappelijk oogpunt. Jaarlijks wordt hierover gerapporteerd in het bestuursverslag en het jaarverslag.

Principe 6
Het bestuur gaat zorgvuldig en verantwoord om met de mensen en de middelen van de organisatie.

Het Zeeuws Museum is als lid van de Museumvereniging aangesloten bij de stichting Mores. Mores is het meldpunt ongewenste omgangsvormen podiumkunsten-, televisie- en filmsector, kunstvakonderwijs en musea. Mores en de vertrouwenspersonen van het meldpunt zijn onafhankelijk. De vertrouwenspersonen zijn er voor je als je last hebt (gehad) van ‘ongewenste omgangsvormen’: seksuele intimidatie dan wel seksueel misbruik, agressie en geweld (dus ook intimidatie en machtsmisbruik), discriminatie of pesten.

Circa tien keer per jaar is er op maandagen een teambijeenkomst in het museum. De bijeenkomsten hebben tot doel om informatie uit te wisselen, samen een thema uit te diepen, etc. Medewerkers kunnen onderwerpen voor de agenda inbrengen. Aanvullend daarop heeft (met uitzondering van een medewerker) de gehele betaalde formatie trainingen ‘verbindend communiceren’ gevolgd.

Een aantal maal per jaar is er een borrel voor medewerkers, vrijwilligers en rondleiders in het Museumcafé, om elkaar te ontmoeten en nieuws uit te wisselen. Aanwezigheid hierbij is niet verplicht, wel gewenst.

De verschillende teams in de organisatie hebben op regelmatige basis met en zonder de directeur intern en onderling overleg.

Twee maal per jaar is er een zogenaamde seizoensopening voor vrijwilligers en rondleiders (zzp’ers) waarin het programma voor het komend half jaar wordt gepresenteerd en het beleid wordt besproken. Eenmaal per jaar is er een zogenaamd nazomerdiner waarop de gehele organisatie elkaar ontmoet bij een gezamenlijk diner.

Het Zeeuws Museum probeert belangenverstrengeling in een zo vroeg mogelijk stadium te signaleren, ter vermijding van de ongewenste gevolgen ervan. Opdrachten aan (familie)relaties van medewerkers van het Zeeuws Museum worden van te voren goedgekeurd door Directeur en Hoofd Bedrijfsvoering gezamenlijk (volgens het vier-ogen principe). Hierbij wordt gekeken naar de inzet van menskracht die nodig is voor het vinden van een andere opdrachtnemer in relatie tot de hoogte en omvang van de opdracht. Het uitgangspunt hierbij is dat de opdrachtverlening aan een relatie van medewerkers voor het museum de beste oplossing moet zijn. Per relatie mag per opdracht maximaal € 5.000 exclusief BTW gefactureerd worden, met een cumulatief bedrag van maximaal € 10.000 op jaarbasis. Er worden geen opdrachten verleend aan leden van de Raad van Toezicht of hun bedrijf, Hoofd Bedrijfsvoering en Directeur/Bestuurder of hun (familie)relaties. In 2023 is niet afgeweken van deze afspraken.

Opbouw De omgekeerde wereld van Adriaen van de Venne - foto Zeeuws Museum


Opbouw De omgekeerde wereld van Adriaen van de Venne - foto Zeeuws Museum

De Code Diversiteit & Inclusie (zie ook verderop) wordt toegepast en is uitgewerkt in een meerjarig actieplan, opgesteld tijdens de deelname van het museum aan Musea Bekennen Kleur.

Het museum past de Fair Practice Code (zie hieronder) toe en bespreekt deze waar mogelijk ook met de opdrachtuitvoerende partijen waarmee het museum werkt.

Het museum werkt aan een duurzaamheidsbeleid en heeft in 2023 de klimaatverklaring voor erfgoedorganisaties ondertekent.

Eenmaal per jaar wordt de risicoanalyse geactualiseerd en afgestemd met de Raad van Toezicht.

Principe 7
De Raad van Toezicht voert zijn toezichthoudende, adviserende en werkgeversrol op een professionele en onafhankelijke wijze uit.

De Raad van Toezicht van het Zeeuws Museum kent één commissie, te weten de financiële commissie, bestaande uit twee leden. Deze commissie komt jaarlijks twee- tot driemaal bijeen. De Raad van Toezicht heeft bovendien de werkgeversrol richting directeur. De voorzitter van de Raad van Toezicht plus een lid voeren jaarlijks een functioneringsgesprek met de directeur en doen, indien daartoe aanleiding is, voorstellen aan de raad inzake de honorering van de directeur. De directeur doet daarnaast regelmatig een beroep op de expertise van individuele raadsleden.

Principe 8
De Raad van Toezicht is verantwoordelijk voor zijn samenstelling en waarborgt daarbij deskundigheid, diversiteit en onafhankelijkheid.

De zittingstermijn van de Raad van Toezicht is statutair gemaximeerd op twee keer vier jaar en middels een rooster van aftreden wordt in vernieuwing en herbenoeming voorzien. Benoeming van de leden van de raad vindt 1-1-2024 plaats - op voordracht van de zittende raad en na consultatie van de directeur - door Gedeputeerde Staten van Zeeland. Leden van de Raad van Toezicht ontvangen geen bezoldiging voor hun werkzaamheden. Er wordt aan hen de ruimte geboden voor verdieping en verbreding van kennis.

Fair Practice Code

De Fair Practice Code is een gedragscode voor ondernemen en werken in kunst, cultuur en creatieve industrie. De code fungeert hier als een moreel kompas waarbij de volgende waarden worden gehanteerd:

Solidariteit, diversiteit en inclusie
• Werknemers van het Zeeuws Museum worden betaald conform de CAO Provincies.
• Voor de betaling van museumdocenten (zzp’ers) wordt de richtlijn van beroepsvereniging Bram gevolgd.
• Kunstenaars worden betaald conform de richtlijn van het Mondriaan Fonds. Zij ontvangen een fee en een werkbudget. Het resulterende kunstwerk blijft eigendom van de kunstenaar. Het museum heeft een recht van eerste koop. Daarnaast worden afspraken gemaakt en vastgelegd met betrekking tot auteursrechten.
• Het museum hanteert als uitgangspunt werkzaamheden van betaalde krachten niet door vrijwilligers te laten doen en vice versa.
• De organisatie onderschrijft en past de Code Diversiteit & Inclusie (zie hieronder) toe.

Transparantie en vertrouwen
• De bedrijfsorganisatie staat online.
• De Governance Code Cultuur 2019 wordt gevolgd en toegepast.
• Kennis en expertise worden gedeeld met externe partijen.
• Het gesprek wordt aangegaan met onderaannemers; we kijken of zij ook deze Code toepassen. Een belangrijk knelpunt hierbij is dat er grote verschillen zijn tussen de verschillende branches en hun CAO’s. Dit is vooral van toepassing op inhuur.
• Gedetacheerde medewerkers krijgen hetzelfde betaald als medewerkers in dienst van de museumstichting.
• Bij aanbesteding van opdrachten bestaat een voorkeur voor onderaannemers die de Fair Practice Code toepassen, en in elk geval de CAO van hun branche hanteren.

Duurzaamheid
• Medewerkers ontvangen conform de CAO Provincies een Persoonlijk Ontwikkel Budget (POB) met als doel de bevordering van een duurzame inzetbaarheid van medewerkers.

Code Diversiteit & Inclusie

De Code Diversiteit & Inclusie is een gedragscode van, voor en door de Nederlandse culturele en creatieve sector over diversiteit en inclusie. De code is een instrument van zelfregulering. Het doel van de code is dat de culturele en creatieve sector de brede diversiteit van de Nederlandse samenleving representeert. Een basisvereiste is dat de sector gelijkwaardig toegankelijk is voor iedereen: als maker, producent, werknemer en publiek. Zo wordt de sector van iedereen. Iedereen draagt er op eigen wijze aan bij. Iedereen wordt gewaardeerd, gerespecteerd, gehoord en voelt zich thuis in de sector.

De Code Diversiteit & Inclusie omvat de volgende definities:

Diversiteit
De code gebruikt de term diversiteit om aan te geven dat mensen op een reeks van zichtbare en onzichtbare kenmerken van elkaar verschillen en met elkaar overeenkomen. Diversiteit is een gegeven. Mensen verschillen van elkaar. De verschillen betekenen iets voor ieders positie in de samenleving en de kansen die men krijgt. Ze sturen ons gedrag en denken. Niet iedereen is zich daar altijd van bewust. De verschillen spelen altijd in samenhang een rol. Identiteitsvorming vindt plaats door de unieke combinatie van deze verschillen. De code geeft onder andere ruimte aan culturele diversiteit, gender, beperking, seksuele oriëntatie, religie, sociaaleconomische status, opleidingsniveau en leeftijd. Dit geldt voor je programma, publiek, personeel en partners.

Inclusie
De term inclusie verwijst naar hoe je met verschillen en overeenkomsten omgaat. De kracht van diversiteit en de voordelen ervan worden benut wanneer het unieke van elk individu wordt (h)erkend en verwelkomd. Daarvoor moet je leren elkaar te waarderen, niet ondanks, maar juist dankzij de verschillen en overeenkomsten die er zijn. Het is essentieel dat iedereen onderdeel is van de besluitvorming en de mogelijkheid heeft om ideeën aan te dragen. Inclusie is de mate waarin makers, producenten, werkenden en publiek van alle identiteiten - zichtbaar of niet - zichzelf kunnen zijn en zich veilig en gerespecteerd voelen.

Catwalk Parijs 4 oktober, Duran Lantink jurk - aankoop 2023 Zeeuws Museum


Catwalk Parijs 4 oktober, Duran Lantink jurk - aankoop 2023 Zeeuws Museum

Toegankelijkheid
Waar de code spreekt over toegankelijkheid wordt de brede definitie ervan bedoeld, bestaande uit:
• fysieke toegankelijkheid
• bereikbaarheid van voorzieningen
• informatieve toegankelijkheid
• digitale toegankelijkheid
• sociale toegankelijkheid
• financiële toegankelijkheid

Om de Code Diversiteit & Inclusie in de praktijk te brengen heeft het Zeeuws Museum zich in 2020 aangesloten bij het landelijk netwerk Musea Bekennen Kleur. Dit heeft geleid tot een eigen Zeeuws Museum actieplan dat opgesteld is door de medewerkers van het museum. In 2023 zijn de volgende onderdelen gerealiseerd, gerubriceerd per “P”.

Personeel
• Het hoofdstuk ‘personeel en organisatie’ in de bestaande procedures en protocollen is nagelopen op inclusiviteit.
• In 2023 is een Periodiek Medisch Onderzoek uitgevoerd met onder andere vragen over veiligheid. Dit is onderdeel van een terugkerend medewerkers-tevredenheidsonderzoek met aandacht voor veiligheid en discriminatie.
• Een deel van de medewerkers heeft het volledige POB besteed. Een ander deel van de medewerkers geeft aan dat opleidingen en trainingen moeilijk te combineren zijn met de fase waarin hun leven zich bevindt.
• We volgen ontwikkelingen met betrekking tot nulmetingen bij aangesloten musea en kijken wat voor ons nuttig is. Uit gesprekken met andere musea komt naar voren dat de kleine omvang van de Zeeuws Museum organisatie belemmerend is voor een nulmeting, met name met het oog op vertrouwelijkheid en anonimiteit. Tot op heden is er nog geen goed voorbeeld voor het museum gevonden.
• Een student aan de afdeling Human Resources Management van de HZ University of Applied Sciences, heeft haar onderzoek en Bachelorscriptie getiteld: Alle medewerkers mee in inclusie en diversiteit. Een onderzoek naar het continu meenemen van medewerkers in het gedachtegoed van inclusie en diversiteit afgerond bij het Zeeuws Museum. Het onderzoek heeft een advies opgeleverd met praktische tools om (zowel huidige als nieuwe) medewerkers mee te nemen in het gedachtegoed rond inclusie en diversiteit. Een deel van de adviezen is inmiddels geïmplementeerd.

Publiek
De nieuwe netwerker sociale programma’s bouwt en versterkt ons netwerk met name met ondervertegenwoordigde groepen. Dit is inmiddels zichtbaar in de samenstelling van de bezoekers van het museum. Een grotere diversiteit komt ook in beeld bij uitingen van communicatie, onder meer door bezoekers van het museum als modellen te gebruiken.

Programma
De werkgroep Ongemakkelijk erfgoed (in samenwerking met Zeeuws Genootschap) maakt een lijst van objecten met koloniale relaties en doet herkomstonderzoek naar deze objecten. In 2023 is voor een groot deel van de objecten op deze lijst het herkomstonderzoek afgerond. Helaas is vaak (te) weinig informatie overgeleverd. Tot nu toe is er geen aanleiding om objecten te classificeren als roofkunst.

Partners
Het museum probeert tot meer gelijkwaardige vormen van samenwerking te komen met externe partners en langdurige relaties aan te gaan. In 2023 heeft de samenwerking met het Pennywafelhuis geleid tot bijdragen aan de tentoonstelling Hotchpotch. Deelnemers hebben een gratis jaarkaart van het museum ontvangen om de drempel om het museum te bezoeken te verlagen. Van deze mogelijkheid wordt frequent gebruik gemaakt. Deelnemers komen met familie of vrienden de tentoonstelling en het museum bezoeken.

ZEEUWS MUSEUM ZAKELIJK

Het netwerk Zeeuws Museum Zakelijk is een community van maatschappelijk betrokken ondernemers, die geïnteresseerd zijn in de Zeeuwse cultuur. Het netwerk heeft als doelstelling financieel bij te dragen aan activiteiten van het Zeeuws Museum en het vergroten van draagvlak voor het museum in Zeeland. Het netwerk telt eind 2023 dertien leden. Zeeuws Museum Zakelijk maakte in 2023 de online publicatie voor het basisonderwijs-programma ZM in de school mede mogelijk. Deze zal in 2024 gepubliceerd worden.

RAAD VAN TOEZICHT

Het Zeeuws Museum wordt geëxploiteerd door de Zeeuwse Museumstichting. Deze stichting wordt bestuurd door de directeur, Marjan Ruiter. De toezichthoudende taken worden vervuld door de Raad van Toezicht. De hoofdstructuur, doelstelling, bevoegdheden en werkwijze zijn in de statuten vastgelegd.

Bestuur en toezicht verhouden zich voorts zoveel mogelijk tot elkaar conform het Raad-van-Toezichtmodel, zoals beschreven in de Governance Code Cultuur 2019. De in deze Code beschreven principes en best practices worden toegepast en zijn uitgewerkt in het Directiereglement en het Reglement voor de Raad van Toezicht.

In de praktijk betekent dit dat de directeur verantwoordelijk is voor het artistiek en zakelijk beleid en voor de bedrijfsvoering - het reilen en zeilen - van het museum. Hieronder vallen ook de naleving van wet- en regelgeving, risicobeheersing en goed werkgeverschap richting medewerkers en vrijwilligers van de stichting. De Raad van Toezicht heeft een toezichthoudende en adviserende rol inzake het realiseren van de maatschappelijke doelstelling, inzake de strategie, identiteit en continuïteit van de organisatie, inzake de verhouding met publieke en private financiers en inzake de dialoog met interne en externe belanghebbenden. De jaarrekening en de begroting, opgesteld door de directeur, worden voorafgaande aan de vaststelling goedgekeurd door de raad.

De raad wordt door de directeur regelmatig geïnformeerd over de gang van zaken in het museum en bespreekt met de directie de plannen die het museum ontwikkelt op inhoudelijk en financieel gebied.

Regelmatig wordt een beroep gedaan op de expertise van individuele raadsleden. De raad kent één commissie, te weten de financiële commissie, bestaande uit twee leden. Deze commissie komt jaarlijks twee- tot driemaal bijeen. De Raad van Toezicht heeft bovendien de werkgeversrol richting directeur. De voorzitter van de Raad van Toezicht plus een lid voeren jaarlijks een functioneringsgesprek met de directeur en doen, indien daartoe aanleiding is, voorstellen aan de raad inzake de honorering van de directeur.

De Raad van Toezicht is verantwoordelijk voor zijn eigen samenstelling en waarborgt daarbij deskundigheid, diversiteit en onafhankelijkheid. De zittingstermijn is statutair gemaximeerd op twee keer vier jaar en middels een rooster van aftreden wordt in vernieuwing en herbenoeming voorzien. Benoeming van de leden van de raad vindt plaats - op voordracht van de zittende raad en na consultatie van de directeur - door Gedeputeerde Staten van Zeeland. Leden van de Raad van Toezicht ontvangen geen bezoldiging voor hun werkzaamheden. Er wordt aan hen de ruimte geboden voor verdieping en verbreding van kennis.

In het verslagjaar vergaderde de Raad van Toezicht zes keer. Bovendien heeft één klankbordsessie inzake het thema huisvesting plaatsgevonden. Er zijn daarnaast meerdere informele overlegmomenten geweest tussen raad en directeur over uiteenlopende onderwerpen. Ook heeft een zelfevaluatie plaatsgevonden.

De Raad van Toezicht van het Zeeuws Museum bestaat uit vijf leden inclusief de voorzitter. In 2023 is na het vertrek van Eric Loontjes per 1 juni de positie van voorzitter ingevuld door Arjen Meeuwsen; Natalie Bos heeft de positie van vicevoorzitter op zich genomen. De statutair voorgeschreven vervanging van twee leden per 1 januari 2024 is in 2023 gedeeltelijk voorzien. De vervanging zal verdere voortgang krijgen in het eerste kwartaal van 2024.

Samenstelling Raad van Toezicht
Eric Loontjens - voorzitter (tot 1 juli 2023)
Ondernemer/investeerder in winkelketens (Oil & Vinegar, The English Hatter, McGregor, Steppin’ Out)
Nevenfuncties:
• Raad van commissarissen Van der Straaten Aannemingsmaatschappij (Hansweert)
• Raad van Advies H.H. Martens & Zoon (Oosterhout)
• Directie Lovago (Middelburg)
• Raad van toezicht Stichting De Oostkerk
• Raad van toezicht Friends of UCR (Middelburg)

Arjen Meeuwsen - vicevoorzitter t/m 31 juni 2023, voorzitter per 1 juli 2023
Teammanager Waarderen Belastingsamenwerking West-Brabant
Nevenfunctie:
• Eigenaar Meeuwsen Mediation

Natalie Bos - lid t/m 31 juni 2023, vicevoorzitter per 1 juli 2023
Eigenaar Bureau Natalie Bos - marketing | communicatie | programmamanagement in de museale sector
Nevenfunctie:
• Bestuurslid Broodfonds Duivekater

Francien Petiet - lid (financiële-commissie)
Senior policy advisor/project manager, University College Roosevelt
Nevenfuncties:
• Lid van de Hurgronje-onderzoeksgroep van prof. dr. Arjan van Dixhoorn

Kees Verheijen - lid (financiële-commissie)
Directeur dienst Financiën, Inkoop en Projecten, Scalda (tot 1 september 2023)

Directie
Marjan Ruiter - Directeur/Bestuurder:
Nevenfuncties:
• Lid Ethische Code Commissie
• Lid bestuur Vereniging Zeeuwse Musea
• Lid stuurgroep Sprekende geschiedenis
• Lid visitatiecommissie Rijksmuseum de Gevangenpoort (Den Haag)

VRIENDEN VAN HET ZEEUWS MUSEUM (VZM)

De tarieven van het lidmaatschap van de VZM zijn in 2023 onveranderd gebleven:

Lidmaatschap

jaarlijkse bijdrage

Vriend 18 t/m 25 jaar

€10,-

Vriend

€30,-

Vriend plus partner/introducé

€50,-

Beste Vriend / Vriend voor het leven

vanaf €100,-

Het aantal Vrienden inclusief partners/introducés bedroeg per 31 december 2023 169 personen.

Vriendenactiviteiten
In samenwerking met het Zeeuws Museum is voor de VZM op 8 februari een rondleiding met bezoek aan De Vaandeldrager van Rembrandt georganiseerd. Op 11 maart was er een stadswandeling onder leiding van Marjolein van Leeuwen met als thema De Vaandeldrager. Hierbij werden onder meer de plekken bezocht waar drie Middelburgse schutterijen hun thuis hadden sinds de late Middeleeuwen: de St.-Sebastiaan schutterij van de handboog, de St.-Joris schutterij van de kruis- of voetboog en de geweerschutterij, de Kloveniers. Op 13 mei namen velen deel aan de stadswandeling Gouden Eeuw onder leiding van Menno van den Hoek. Op 23 september was er een reis naar Mechelen in België georganiseerd voor de Vrienden, waaraan ook zes vrienden van Museum Veere deelnamen. Op 30 september konden de Vrienden deelnemen aan een exclusieve preview van de tentoonstelling De omgekeerde wereld van Adriaen van de Venne.

De Vrienden hebben in 2023 drie nieuwsbrieven van de VZM ontvangen.

Financiële bijdragen kwamen dit jaar ten goede aan de Vriendenreis naar Mechelen in september, de presentaties De Vaandeldrager en De omgekeerde wereld van Adriaen van de Venne alsmede de sociale programma's van het Zeeuws Museum.

Bestuur
Het bestuur van de VZM kwam in 2023 vijf keer bij elkaar. Als nieuw bestuurslid mochten we dit jaar Christien van Driel verwelkomen.

De samenstelling van het huidige bestuur is als volgt:
• Bram de Muijnck - voorzitter
• Jeannette van Honk-Euwema - secretaris
• Gert Smit - penningmeester
• Agnes den Hartogh - communicatie
• Christien van Driel - lid

De Stichting Vrienden van het Zeeuws Museum is aangesloten bij de Nederlandse Federatie van Vrienden van Musea en valt onder de ANBI regeling.

MEDEWERKERS

• Mike van den Berge – medewerker publieksontvangst en veiligheid
• Saskia Bieleveld – secretaresse
• Leroy de Bruijn – depotbeheerder/technisch medewerker collectie
• Leela Deretta – medewerker educatie
• Renée van Dongen – medewerker online communicatie & marketing
• Marcel de Dreu – medewerker publieksontvangst en veiligheid
• Saban Eren – medewerker publieksontvangst en veiligheid
• Marijke Gunter – medewerker p&o (gedetacheerd via Erfgoed Zeeland)
• Lisanne den Hartog – junior conservator
• Nienke Jelles – medewerker registratie
• Saskia Kluyfhout – project coördinator
• Raymond van Kralingen – medewerker publieksontvangst en veiligheid
• Ron Leeuwenburg – depotbeheerder/technisch medewerker collectie
• Karina Leijnse – collectiebeheerder/ tentoonstellingsmaker
• Nathalie van Ooijen – office manager /(project)-secretaresse
• Cindy van Oorschot – secretaresse
• Maaike Ritsema – medewerker communicatie & marketing
• Madeleine Roelfsema – projectmedewerker eenZM
• Marjan Ruiter – directeur
• Nanda Runge – collectie medewerker
• Caroline van Santen – conservator
• Egbert Spierenburg – medewerker financiële administratie
• Wendy Steunebrink – medewerker financiële administratie
• Claudia Urru – hoofd bedrijfsvoering
• Romeo Vermuë – medewerker publieksontvangst en veiligheid
• Roosje Vreman – medewerker sociale programma’s
• Ivo van Werkhoven – tentoonstellingsmaker
• Kevin de Wilde – medewerker publieksontvangst en veiligheid
• Dorine Zelders – medewerker educatie

STAGIAIRE

• Alice Smit – stagiaire p&o

ZM JONG

• Yildiz le Clerq
• Ploen Mevis
• Vera van de Putte
• Robyn Tieman
• Brechtje den Toonder

VRIJWILLIGERS

• Georgine Beemster
• Jan Piet Bekker
• Wilma Bielok
• Marja Boland
• Gery Boneschansker
• Mark Bosselaers
• Corrie Bouwens
• Francis Brienen
• Joke Davidse
• Linda van Dijke
• Joke Dissel
• Ida Doorenweerd
• Carry Duyser
• Aagje Feldbrugge
• Marianne Gossije
• Gerard Heerebout
• Jeroen Hendrikx
• Katie Heyning
• Ria D’Hont
• Cora Jebbink
• Geralde de Jonge
• Karel Jan Kerckhaert
• Marijke Kieboom
• Gilda Kramer
• Edward de Landmeter
• Hester Loeff
• Kerstin Martens
• Peter Moerdijk
• Loes Müller
• Edith Mutsaerts
• Freddy van Nieulande
• Herman Nijhuis
• Toos Oskam
• Olga Penraat
• Caroline Pijnenburg
• Riet Plantefeber
• Ineke Raas
• José Raijmakers
• Corry Rasenberg
• Anita Remijnse
• Janet van Renterghem
• Rien Sanderse
• Coby Schroevers
• Coby Severiens
• Jolanda Veraart
• Mieke Wiegerinck