Cultureel Ondernemerschap

Het museum vormt een betekenisvol onderdeel van een toekomstbestendige culturele infrastructuur die in belangrijke mate bijdraagt aan het vestigingsklimaat, de economische bestedingen, de toeristische aantrekkingskracht en de leefbaarheid van Zeeland.

ORGANISATIE

In 2015 is onderzocht hoe de dagelijkse praktijk van de medewerkers het best kan aansluiten bij de visie en strategie van het museum, zodat de talenten van de medewerkers nog beter tot bloei kunnen komen. Uiteraard heeft dit ook positieve effecten op de efficiency van de organisatie. Naar aanleiding van dit onderzoek is ervoor gekozen de organisatie in te richten met vier zelfsturende teams naast het managementteam. Het project heeft geleid tot verbeterde communicatie, meer zelfsturing en een optimistische toekomstvisie binnen de teams en tussen de teams onderling.

Lezing voor medewerkers en vrijwilligers voor het nazomerdiner


Lezing voor medewerkers en vrijwilligers voor het nazomerdiner

Het Zeeuws Museum heeft een klein team vaste medewerkers. Om wel volledig de taken te kunnen uitvoeren is er afgelopen jaar extra geïnvesteerd in het 'opleiden / instrueren' van een flexibele schil. Zodoende kan het museum een beroep doen op een effectieve ondersteuning van bijvoorbeeld afdelingen collectie, educatie en communicatie.

Zeeuws Museum Zakelijk
Het netwerk Zeeuws Museum Zakelijk is een community van maatschappelijk betrokken ondernemers, die geïnteresseerd zijn in de Zeeuwse cultuur. Het netwerk heeft als doelstelling financieel bij te dragen aan activiteiten van het Zeeuws Museum en het vergroten van draagvlak voor het museum in Zeeland. Het netwerk telt eind 2019 achttien leden. Zeeuws Museum Zakelijk maakt de doorlopende leerlijn voor het basisonderwijs ZM in de school mede mogelijk.

ZM OP LOCATIE

Het Zeeuws Museum verbindt ook buiten de muren van het fysieke museum nieuwe generaties met het erfgoed van Zeeland. Zij doet dit door presentaties op locatie en een actief programma van informatievoorziening op regionale en nationale evenementen.

De stand van het Zeeuws Museum met Mannenpak x Monique van Heist, in het Veemgebouw tijdens de DDW in Eindhoven


De stand van het Zeeuws Museum met Mannenpak x Monique van Heist, in het Veemgebouw tijdens de DDW in Eindhoven

Dutch Design Week
Van 19 t/m 27 oktober is het Zeeuws Museum aanwezig op de Dutch Design Week (DDW) in Eindhoven. Onze eigen DDW werkplaats toont hier zowel het originele oude Zeeuwse mannenpak als het nieuwe uniform dat Monique van Heist ontworpen heeft voor de medewerkers van het team Publieksontvangst en Veiligheid.

Het mannenpak uit de twintigste eeuw is een pak van stoere en stevige stof, gevormd naar het lichaam en het leven van de drager. Dit proces wordt getoond in de DDW werkplaats: paspoppen worden op maat gemaakt. In 2017 ontwerpt Monique van Heist speciaal voor het Zeeuws Museum een uniek mannenpak. Van Heist baseert de snit en het patroon van dit nieuwe uniform zowel op het Zeeuwse ‘boeren’ jasje als op het blauwe Franse werkjasje en colbert. De pakken zijn gemaakt van typerende stof voor werkpakken, zoals denim, chambray en moleskin - een hedendaagse variant op het oude pilo.

Het Zeeuws Museum op de UITmarkt in Amsterdam


Het Zeeuws Museum op de UITmarkt in Amsterdam

Zomermarkten en beurzen
In diverse stadjes en dorpen in Zeeland worden met regelmaat zomermarkten georganiseerd waar allerlei moois van Zeeland wordt gepresenteerd. Bezoekers komen tijdens hun vakantie vanuit het gehele land op zoek naar vermaak en inspiratie voor een aangename tijdsbesteding. Het Zeeuws Museum was dit jaar met haar muze vertegenwoordigd op de markten in Groede, Meliskerke, Serooskerke, Veere en Westkapelle.

Op de Zeeuwse Uitmarkt in Goes van 18 mei en de UITmarkt in Amsterdam op 24 en 25 augustus, het jaarlijks terugkerend startsein van een nieuw cultureel seizoen, heeft het Zeeuws Museum zich uitgebreid voorgesteld. Ook tijdens de introductie van University College Roosevelt (UCR) en Hogeschool Zeeland (HZ) op 21 augustus neemt het museum deel met een informatiestand.

Op de Vakantiesalon in Brussel (1-4 februari) en de 50PlusBeurs in Utrecht (17-21 september) heeft de Gemeente Middelburg met deelnemers aan het Toeristisch Overleg Middelburg een gedeelde stand. Het Zeeuws Museum heeft zich hier kunnen presenteren als attractie van formaat.

Fietsroute en interventies
Naast een bezoek aan de tentoonstelling Nooit meer werken in het Zeeuws Museum kon van eind mei tot begin september een fietstocht worden gemaakt langs bijzondere ‘werkplekken’. Zowel het Scheldekwartier in Vlissingen als de haven van Breskens waren ooit van grote betekenis voor de werkgelegenheid in de regio. De gebouwen zijn hun functie kwijtgeraakt en wachten op een nieuwe bestemming. Op deze locaties zijn tijdens de zomer prikkelende tijdelijke interventies te bezoeken. Daarnaast voerde de fietsroute langs het Zeeuws Museum, over de veerboot en langs andere markante plekken.

Uitsnede Engelstalige versie van de fietsroute bij Nooit Meer Werken


Uitsnede Engelstalige versie van de fietsroute bij Nooit Meer Werken

RAAD VAN TOEZICHT

Het Zeeuws Museum wordt geëxploiteerd door de Zeeuwse Museumstichting. Deze stichting wordt bestuurd door directeur/bestuurder Marjan Ruiter. De toezichthoudende taken worden vervuld door de Raad van Toezicht. Bestuur en toezicht verhouden zich zoveel mogelijk tot elkaar conform het Raad-van-Toezicht-model, zoals dat is beschreven in de Governance Code Cultuur uit 2019. Het museum past de principes van de Fair Practice Code toe en werkt in het programma Musea Bekennen Kleur samen met een groep Nederlandse musea aan het implementeren van de Code Culturele Diversiteit en Inclusie. Op de website van het museum op de pagina Gedragscodes voor musea staat uitleg over hoe de verschillende codes worden toegepast.

De Raad van Toezicht gebruikt de Governance Code Cultuur als richtlijn bij het evalueren van zijn werkzaamheden en de samenwerking tussen directeur en toezichthouder. De in de Code beschreven principes en best practices worden toegepast.
In de praktijk betekent dit dat de directeur/bestuurder verantwoordelijk is voor het reilen en zeilen van het museum. De Raad van Toezicht stelt de begroting en de jaarrekening vast en ziet toe op de wijze waarop de directeur/bestuurder gestalte geeft aan het realiseren van de doelstellingen van het museum. De directeur/bestuurder wordt benoemd door de Raad van Toezicht. Benoeming van de leden van de Raad van Toezicht vindt plaats door Gedeputeerde Staten van Zeeland, op voordracht van de zittende Raad en met inspraak van de bestuurder.

Dit jaar vergadert de Raad van Toezicht vijf keer. Bovendien komt de Raad meerdere malen bijeen om met de directeur/bestuurder op informele wijze overleg te voeren over uiteenlopende onderwerpen.
De Raad wordt door de bestuurder/directeur regelmatig geïnformeerd over de gang van zaken in het museum. De Raad bespreekt met de directie de plannen die het museum ontwikkelt op inhoudelijk en financieel gebied. Regelmatig wordt een beroep gedaan op de expertise van individuele raadsleden.

De Raad van Toezicht kent één commissie: de auditcommissie. De auditcommissie komt jaarlijks twee tot drie maal bijeen.
De voorzitter van de Raad van Toezicht plus een lid voeren jaarlijks een functioneringsgesprek met de directeur/bestuurder en doen, indien daartoe aanleiding is, voorstellen aan de Raad inzake de honorering van de directeur.

De Raad van Toezicht van het Zeeuws Museum bestaat uit vijf leden inclusief de voorzitter. In 2019 is Coen van der Wel na afloop van zijn termijnen opgevolgd door Kees Verheijen. We zijn Coen zeer erkentelijk voor zijn bijdragen aan de Raad van Toezicht, auditcommissie en het Zeeuws Museum.

Samenstelling Raad van Toezicht in 2019:

Mirjam van Zuilen - voorzitter
Hoofd Marketing & Communicatie Admiraal De Ruyter Ziekenhuis
Nevenfuncties:

 • Voorzitter Raad van Commissarissen Rabobank Walcheren/Noord Beveland
 • Lid Raad van Toezicht Kinderopvang Zeeuws Vlaanderen
 • Lid Raad van Toezicht ZB| Planbureau en Bibliotheek van Zeeland
 • Eigenaar Van Zuilen CoCo

Arjen Meeuwsen - vicevoorzitter
Bedrijfscontactfunctionaris gemeente Reimerswaal
Nevenfunctie:

 • Eigenaar Meeuwsen Mediation

Bob Crezee - lid (financiële commissie)
Senior docent Management en studentendecaan, Reinwardt Academie
Nevenfuncties:

 • Vertrouwenspersoon Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten
 • Voorzitter bestuur stichting Lokaal Erfgoed (Alkmaar)
 • Vicevoorzitter bestuur Zandvoorts Museum

Francien Petiet - lid
Senior beleidsmedewerker Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek
Senior policy advisor/project manager, University College Roosevelt (m.i.v. februari 2019)
Nevenfuncties:

 • Lid van de Raad van Toezicht van Erfgoed Zeeland
 • Redactielid en secretaris van de Commissie tot de Redactie van Archief en Werken van het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen
 • Lid van de Hurgronje-onderzoeksgroep van prof. dr. Arjan van Dixhoorn

Kees Verheijen - lid (financiële commissie)
Directeur dienst Financiën, Inkoop en Projecten, Scalda
Nevenfunctie:

 • Eigenaar CAAMV, financieel interim & verandermanagement (t/m 31 december 2019)

MEDEWERKERS

 • Mike van den Berge – medewerker Publieksontvangst en Veiligheid
 • Saskia Bieleveld - secretaresse
 • Leroy de Bruijn – medewerker Publieksontvangst en Veiligheid
 • Marcel de Dreu – medewerker Publieksontvangst en Veiligheid
 • Marijke Gunter – medewerker P&O (gedetacheerd vanuit Erfgoed Zeeland)
 • Marissa Huissen - medewerker Publieksontvangst en Veiligheid (gedetacheerd vanuit DeltaSafe)
 • Saskia Kluyfhout - projectcoördinator
 • Ina Kole – medewerker registratie
 • Raymond van Kralingen – medewerker Publieksontvangst en Veiligheid
 • Yvette Lardinois – medewerker marketing en communicatie
 • Ron Leeuwenburg – depotbeheerder/technisch medewerker collectie
 • Karina Leijnse – collectiebeheerder/ tentoonstellingsmaker
 • Nathalie van Ooijen – office manager /(project)-secretaresse
 • Cindy van Oorschot – secretaresse
 • Maaike Ritsema – medewerker marketing en communicatie
 • Marjan Ruiter – directeur
 • Caroline van Santen – conservator
 • Henk Scheffer – gebouwbeheer (gedetacheerd vanuit Koch Adviesgroep t/m augustus)
 • Wendy Steunebrink – financiële administratie
 • Claudia Urru – hoofd bedrijfsvoering
 • Romeo Vermuë – medewerker Publieksontvangst en Veiligheid
 • Ivo van Werkhoven – tentoonstellingsmaker
 • Robert Wielemaker - medewerker online communicatie & evenementen (vanaf augustus)
 • Kevin de Wilde  – medewerker Publieksontvangst en Veiligheid (gedetacheerd vanuit DeltaSafe)
 • Dorine Zelders – medewerker educatie
 • Els van Zweeden – floormanager

STAGIAIRE

 • Mireille Hentenaar

VRIJWILLIGERS

 • Ina van Asperen
 • Jan Piet Bekker
 • Wilma Bielok
 • Marja Boland
 • Gery Boneschansker
 • Anita Bornkamp
 • Mark Bosselaers
 • Corrie Bouwens
 • Loes van Boven
 • Linda van Dijke
 • Joke Dissel
 • Ida Doorenweerd
 • Carry Duyser
 • Aagje Feldbrugge
 • Marianne Gossije
 • Ria Goud
 • Gerard Heerebout
 • Katie Heyning
 • Ria D’Hont
 • Cora Jebbink
 • Karel Jan Kerckhaert
 • Marijke Kieboom
 • Rinie Kloosterman (t/m september)
 • Ria Kruse
 • Henriëtte le Cointre
 • Riky Lievendag
 • Hester Loeff
 • Kerstin Martens
 • Loes Müller
 • Edith Mutsaerts
 • Freddy van Nieulande
 • Herman Nijhuis
 • Toos Oskam
 • Caroline Pijnenburg
 • Riet Plantefeber
 • Ineke Raas
 • Corry Rasenberg
 • Janet van Renterghem
 • Rien Sanderse
 • Coby Schroevers
 • Cathrien Selles
 • Coby Severiens
 • Nini Wille

ZM JONG

 • Kim Knuijt
 • Anna Koole
 • Juliëtte Meeuwsen
 • Jenny Schroevers
 • Joy Schroevers
 • Emma Siebons
 • Kim Wisse