Financiel Verslag

Het boekjaar werd conform de begroting afgesloten met een licht positief resultaat van € 25.000. De liquiditeits- en vermogenspositie zijn per balansdatum gezond.

De kosten zijn hoger dan vorig jaar, doordat in 2019 de tentoonstelling Nooit meer werken werd gerealiseerd en de Wonderkamers opnieuw werden ingericht. De entreegelden zijn hoger dan vorig jaar door de stijging van de prijs van de entreekaarten.

Per saldo werd € 20.000 gedoteerd aan bestemmingsfondsen en -reserves en werd € 5.000 aan de algemene reserve toegevoegd.

De organisatie heeft een gezonde basis, maar blijft in hoge mate afhankelijk van subsidies en fondsbijdragen. De komende jaren zal worden ingezet op een lichte stijging van de overige inkomsten, die noodzakelijk zijn voor een sluitende meerjarenbegroting op de langere termijn.

Lasten:

2019 WERKELIJK * €1.000

2019 BEGROOT * €1.000

2018 WERKELIJK * €1.000

Personeel

1.613

1.616

1.616

Projecten

367

413

218

Huisvesting

1.343

1.343

1.272

Overige

507

509

468

 

3.830

3.881

3.574

Baten:

2019 WERKELIJK * €1.000

2019 BEGROOT * €1.000

2018 WERKELIJK * €1.000

Subsidies en bijdragen

3.159

3.159

3.121

Projecten

210

260

58

Entreegelden

249

250

227

Overige

237

245

202

 

3.855

3.914

3.608

Exploitatiesaldo

25

34

35

Het financieel verslag is afgeleid van de jaarrekening 2019 met goedkeurende controleverklaring van Rijkse Accountants.